ფინანსები
08/11/2021

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რეიტინგი წმინდა მოგებით

მიკროსაფინანო სექტორმა მოგება 6-ჯერ გაზარდა. 1 ოქტომბრის მდგომარეობით (Q32021) 39 მისოს წმინდა მოგება 78,7 მილიონი ლარია (Q3/2020 -  12 მლნ; + 550% Y.Y).

 Q3/2021 

/ორგანიზაციები

 წმ.მოგება

 

 

რიკო

33,4 მლნ

 

 

სვის კაპიტალი

 7,7 მლნ

 

 

კრისტალი

 5,2 მლნ 

 

 

 

 

 

 

წყარო: მისოები

1 ოქტომბრის მდგომარეობით მთლიანი აქტივები 1,58 მლრდ და სასესხო პორტფელი 1,33 მლრდ ლარი, (Q3/2020 - ₾1.395 მლრდ, ₾1.31 მლრდ). რიკო და კრისტალის  ჯამური წილი 62%-ია (Q1/2021-53.6%; Q/2020 – 51.7% Q1/2019 -42.6%).

მიკროსაფინანსო სექტორი სულ, 39 ორგანიზაციით არის წარმოდგენილი (Q1/2020 – 43, Q1/2019 – 61),  2021-ის III კვარტლის მდგომარეობით, მსესხებლების  რაოდენობა შემცირებულია. 1 ოქტომბრისთვის, 720 000 სესხია გაცემული (Q1/2021 - 681 000; Q1/2020 – 715 700; Q1/2019 – 751 100) და აქედან უმეტესობა (520 000) სალომბარდოა

  • მ/ო რეიტინგი, პორტფელით

მ/ორგანიზაციები

 Q3/2021

 Q1/2020

 

კრისტალი

359,377,075

342,431,227

რიკო

343 654 085

325 796 092

სვის კაპიტალი

121 773 132

115.843.779

 ∑

1 331 233 115

1 247 056 581

წყარო: მ/ორგანიზაციები 

მიკროსაფინანსო სექტორმა ნამეტი რეზერვის ნაწილი გამოარეზერვა. როგორც იცით, პანდემიის საგაზაფხულო ტალღაში მარეგულირებლმა ბაზარს დამატებითი ბუფერი შეაქმნევინა (პორტფელის 5%). Q2/2020-ისთვის, სასესხო დანაკარგებზე სექტორს  129 მლნ -ის რეზერვი ჰქონდა. 1 ოქტომბრისთვის (Q3/2021) კი 85 მლნ-მდეა შეამცირა.

თუმცა, ნაწილი არ გამოთავისუფლდა. სებ-ის ინფორმაციით, 2021 წლისთვის საერთო რეზერვის თითქმის ნახევარი ამორტიზირდა სპეციალურ რეზერვში.

საკრედიტო პორტფელზე COVID-19-ით გამოწვეული პანდემიის შესაძლო ნეგატიური ეფექტის შესამსუბუქებლად, სებ-ის გადაწყვეტილებით, 2020 წლის ივნისში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ამავე თვის ბოლო მდგომარეობით არსებული მთლიანი საკრედიტო პორტფელის 5%-ის ოდენობით სესხების შესაძლო დანაკარგებისთვის საერთო რეზერვის ფორმირება დაევალათ.

სებ-ის „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების აქტივების კლასიფიკაციისა და შესაძლო დანაკარგების რეზერვების ფორმირების წესის“ შესაბამისად შექმნილი რეზერვის რეალიზაცია სპეციალურ რეზერვში ეტაპობრივად უნდა მომხდარიყო. ამასთან, განსხვავებული პოზიციის არსებობის შემთხვევაში, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს უფლება მიეცათ სებ-ისთვის  სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვის ფორმირების შიდა მეთოდოლოგია/მოდელი წარმოედგინათ.

მოქმედი კანონმდებლობით ბანკებისგან განსხვავებით, არაჰეჯირებული სავალუტო საკრედიტო რისკის (CICR) ბუფერის ფორმირების ვალდებულება არ არის განსაზღვრული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის.

 

Businesspartner