ჯანდაცვა
21/06/2023

საყოველთაო ჯანდაცვა ორსულთათვის - რა პირობებია კერძო დაზღვევით მოსარგებლეებისთვის

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა აფინანსებს მშობიარობის, საკეისრო კვეთის, მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებისა და მელოგინეთა სეფსისის მკურნალობის ხარჯებს.

დაფინანსების მიღება შეუძლია საქართველოს მოქალაქე ყველა ორსულს.

პროგრამით სარგებლობენ:

საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მქონე პირები.

თუ ორსული 18 წლამდე ასაკისაა, წარმოდგენილი უნდა იყოს პირადი ნომერი ან დაბადების მოწმობა;

ამასთან, სახელმწიფო აფინანსებს:

• პირადობის ნეიტრალური მოწმობის მფლობელებს; ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მქონე პირებს; საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირებს; საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელ პირებს; ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებს.

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ფარავს სამედიცინო მომსახურების ხარჯებს შემდეგი ლიმიტის გათვალისწინებით:

 

•  ფიზიოლოგიური მშობიარობა – 500 ლარი;

•  საკეისრო კვეთა – 800 ლარი.

თუ ორსული კერძო დაზღვევით სარგებლობს, მასზე სახელმწიფო ჯანმრთელობის აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსება მაინც ვრცელდება. გამონაკლისია საბიუჯეტო სახსრებით დაზღვეული, რომლის დაფინანსების ოდენობა და სახე მისი სადაზღვევო პაკეტით განისაზღვრება.

მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება, ბენეფიციარის კატეგორიიდან გამომდინარე, DRG–ის ღირებულების 70%, 80% ან 100%-ით ფინანსდება.

 მელოგინეთა სეფსისის მკურნალობა ანაზღაურდება სრულად, DRG–ის შესაბამისად.

მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებისა და მელოგინეთა სეფსისის მკურნალობის ხარჯების სახელმწიფოს მიერ დაფინანსება ვრცელდება კერძო დაზღვევის მქონე პირებზეც.

საბიუჯეტო სახსრებით დაზღვეულ პირზე:

მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები ფინანსდება ბენეფიციარის კატეგორიიდან გამომდინარე - DRG ღირებულების 70-80-100%-ით;

მშობიარობა - 500 ლარით;

საკეისრო კვეთა - 800 ლარით.

jandacva.ge

Businesspartner